Menu
Regulamin

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży jest regulaminem w oparciu o art. 384 Kodeksu cywilnego i obowiązuje jako integralna część umowy kupna-sprzedaży zawieranej między Firmą TRIM-POT Zofia Senderska działającą pod adresem: ul. Graniczna 46 32-010 Kocmyrzów, wpisaną w Rejestr Działalności Gospodarczej, o numerze NIP: 9450000499, Regon: 350799584 zwanym dalej Sprzedawcą a nabywcą towarów innym niż w p.2 regulaminu zwanym dalej Kupującym. Wszelkie odstępstwa od tego regulaminu pod rygorem nieważności, wymagają pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy.­

 2. Sprzedający udostępnia i pozwala na zapoznanie się z warunkami tego regulaminu Kupującemu przed zawarciem Umowy, publikując ten Regulamin na stronie internetowej www.trim-pot.com.pl. Zezwala się na kopiowanie Regulaminu ze strony internetowej Sprzedającego, jak również na przechowywanie i odtwarzanie przez Kupującego.

§2. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedawcy (zdjęcia, rysunki, dokumentacja techniczna i dane finansowe) jak i publikowanych w inny sposób bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

§3. Warunki zawarcia umowy

 1. Oferta Sprzedawcy złożona poprzez e-mail, fax, list lub w inny pośredni sposób powinna być przyjęta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych. Zamówienie Kupującego dokonane e-mailem, faxem, listownie lub telefonicznie poczytuje się za przyjęcie oferty. Sprzedawca może żądać pisemnego potwierdzenia złożonego zamówienia i umowę poczytuje się za zawartą dopiero po jego otrzymaniu przez Sprzedawcę.

 2. Prezentacja towaru na stronie internetowej Sprzedawcy, przedstawienie ceny, nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do negocjacji. Kupujący może dokonać zamówienia na towar prezentowany na stronie internetowej poprzez właśnie stronę WWW, e-mailem, faxem, listownie lub telefonicznie. Zamówienie złożone przez Kupującego poczytuje się w takim wypadku za ofertę zakupu. Sprzedawca może żądać potwierdzenia złożonego zamówienia na piśmie i dopiero wtedy uzna to za ofertę zakupu, potwierdzając ją w dowolny sposób.

 3. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia poczytuje się za nową ofertę.

§4. Warunki i terminy realizacji dostawy towarów

 1. Towar z magazynu Sprzedawcy jest dostarczany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Dopuszcza się dostarczenie towaru w terminie uzgodnionym indywidualnie lub w terminie określonym na potwierdzeniu zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość uzależnienia realizacji dostawy od wpłacenia przez Kupującego należności w określonej wysokości lub uregulowania płatności za towary wcześniej dostarczone.

 3. Warunki realizacji zamówienia nietypowego i specjalnego są każdorazowo ustalane z Kupującym indywidualnie. Towary w ramach zamówienia specjalnego podlegają gwarancji, ale nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to w szczególności towaru ciętego, przycinanego na metry lub przygotowanego według wskazań i żądań Kupującego jak różnego typu taśmy, neony led, węże świetlne.

§5. Wydanie towaru

 1. Wydanie towaru Kupującemu następuje w momencie wydania go z magazynu Sprzedawcy. Na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, z chwilą jego wydania, w szczególności obciążają go koszty przesłania i ubezpieczenia za czas przewozu, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 2. Kupujący dokonując odbioru towaru zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego towaru. W przypadku odbioru w magazynie Kupującego, zobowiązany on jest zbadać stan przesyłki bezpośrednio po otrzymaniu.

 3. Jeżeli towar jest dostarczany przez przewoźnika, wydanie towaru następuje z chwilą wydania go przewoźnikowi chodzi tutaj o przesyłki wysłane pocztą oraz przez kuriera.

 4. W tym przypadku, jeśli przesyłka jest uszkodzona, Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół z adnotacją o uszkodzeniu lub ubytku towaru z podpisem pracownika firmy spedycyjnej.

 5. W sytuacji kiedy sprzedawca nie otrzyma na czas od swojego dostawcy zamówionych przez Kupującego towarów, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Kupującego i wyznaczyć nowy termin dostawy. Przyjmuje się, że jeśli Kupujący nie ustosunkuje się do tego nowego terminu w ciągu 3 dni roboczych, to znaczy, że akceptuje nowy termin podany przez Sprzedawcę. Roszczenia Kupującego z tytułu opóźnionej dostawy uznaje się za wyłączone.

 6. Natomiast w razie odmowy przyjęcia przez Kupującego nowego terminu dostawy przyjmuje się, że Kupujący odstąpił od umowy, powodując ,że jego roszczenia odszkodowawcze zostają wyłączone.

 7. W przypadku gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki w odbiorze dostawy, Sprzedawca może postawić Kupującemu towar do dyspozycji w swoim magazynie, podając ostateczny termin jego odbioru. Po upływie tego terminu Kupujący obowiązany jest zapłacić koszty składowania nieodebranego towaru, w kwocie 10zł netto za każdy dzień.

§6. Ceny i rozliczenia zapłaty

 1. Podane w ofertach Sprzedawcy ceny są cenami netto i nie obejmują podatku VAT oraz kosztów dostawy. Sprzedawca może doliczyć cenę opakowania specjalnego, jeśli tego wymaga dostarczany towar.

 2. W przypadku zmian niezależnych od Sprzedającego (opłat, kosztów) mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie między zawarciem umowy a dostawą, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

 3. Zapłata za towar następuje na warunkach określonych w umowie.

 4. Jeżeli w umowie ustalono płatność przed dokonaniem dostawy, to towar może być wydany dopiero po dokonaniu zapłaty.

 5. Jeżeli zapłata ma być dokonana po realizacji dostawy, powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba, że uzgodniono i wyznaczono inny termin w zamówieniu lub innym dokumencie.

 6. Niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności uważa się za naruszenie warunków umowy i uprawnia to Sprzedającego do wstrzymania dostaw oraz żądania natychmiastowego uregulowania płatności, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko niewypłacalności Kupującego.

 7. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, to do dnia jej dokonania naliczane są odsetki za każdy dzień opóźnienia w wysokości: odsetek ustawowych obowiązujących w dniu naliczenia.

 8. Płatności mogą być realizowane gotówkowo w kasie Sprzedawcy za potwierdzeniem dokumentem kasowym i wtedy data wpłaty środków pieniężnych w kasie stanowi datę zapłaty.

 9. W przypadku płatności bezgotówkowych za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do momentu dokonania całkowitej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży.

§7. Rękojmia za wady

 1. Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu dostawy sprawdzić pod względem ilościowym i jakościowym towary i niezwłocznie zawiadomić o stwierdzonych wadach lub brakach ilościowych. Wszelkie wady powinny, o ile to możliwe, zostać szczegółowo opisane, łącznie z podaniem oznaczeń technicznych. Jeżeli informacje podane przez Kupującego nie stanowią wystarczającej podstawy do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca może żądać przesłania wadliwego towaru. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie dopełni tych czynności.

 2. Kupujący traci także uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli w ciągu trzech miesięcy nie zostaną ujawnione wady ukryte i Kupujący nie powiadomi niezwłocznie po wykryciu wad Sprzedającego.

 3. Rękojmia nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego używania, montażu, konserwacji oraz wad spowodowanych przez naprawy dokonywane przez Kupującego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie.

 4. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość zakupionych towarów odpowiadała jego potrzebom.

 5. Sprzedawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej niż w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wad lub braków ilościowych. Termin ten ulega wydłużeniu do jednego miesiąca w przypadku konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych towaru i w przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przeprowadzonych badań ponosi Kupujący.

 6. Kupujący może żądać usunięcia wad, dostarczenia towarów wolnych od wad, uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych, a nawet obniżenia ceny niepełnowartościowego towaru. Jednak Sprzedawca ostatecznie ma prawo decyzji, czy wady usunie, czy wymieni towar na wolny od wad. W sytuacji gdy Sprzedawca nie godzi się na wysokość obniżenia ceny według propozycji Kupującego i strony nie dojdą do porozumienia w tej sprawie Sprzedawca usuwa wady lub wymienia towar na pozbawiony wad na swój koszt.

 7. W przypadku wad towarów lub braków ilościowych Kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy usunięcie wad, wymiana towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braków nie są możliwe w terminie 7 dni od uznania reklamacji Kupującego albo gdy wady były już usuwane lub towar był już wymieniany, ale nadal nie jest wolny od wad. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, gdy wady lub braki ilościowe są nieistotne.

 8. Jeśli Kupujący poniósł szkody w związku z wadami fizycznymi lub brakami ilościowymi towaru to przysługują mu roszczenia odszkodowawcze ale tylko wtedy, gdy Sprzedawca działał na szkodę Kupującego umyślnie lub dopuścił się rażącego niedbalstwa.

§8. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych tylko wtedy, gdy szkoda była wyrządzona z jego winy umyślnej lub w przypadku dopuszczenia się rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także odpowiedzialności za osoby, którymi Sprzedawca się posłużył przy wykonaniu umowy.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy bądź nie wykonanie obowiązku dostawy z przyczyn od niego niezależnych i niezawinionych jak choćby niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zakłócenia funkcjonowania Firmy oraz przypadki siły wyższej, na czas ich występowania.

 3. Wszelkie okoliczności nadzwyczajne nad, którymi strony nie mają kontroli, a których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy powodują, że Sprzedawca może odstąpić od umowy. Obowiązek dostawy wygasa, jeżeli występowanie powyższych zjawisk uniemożliwia wykonanie dostawy.

 4. Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone tylko do wyrównania typowych szkód w granicach rzeczywiście poniesionej straty z wyłączeniem utraconych korzyści.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za współdziałanie, dostosowanie parametrów technicznych dostarczonych towarów do innych podzespołów, w urządzeniach, w których są montowane chyba, że zagwarantował to wcześniej w umowie. Kupujący powinien dokonać testów i prób zanim zastosuje zakupione produkty z innymi podzespołami i wdroży je do seryjnej produkcji.

 6. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za wykonanie właściwego montażu, instalacji, obsługi i konserwacji zakupionego towaru, przyjmuje się też, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i wymagane certyfikaty z tym związane.

 7. W braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń, zamówionych towarów nie wolno stosować w urządzeniach bądź systemach, w których zawodność produktu może zagrozić życiu lub zdrowiu albo wywołać inne katastrofalne i niepożądane skutki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia tych obostrzeń ani w stosunku do Kupującego, ani w stosunku do osób trzecich.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niezgodności i spory między Kupującym a Sprzedającym, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji rozstrzygać będą Sądy właściwe dla strony wnoszącej sprawę do Sądu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl